ความรู้ เกี่ยวกับตารางบาคาร่า FIFA55 BNK

ความรู้ เกี่ยวกับตารางบาคาร่า FIFA55 BNK วิธีการใช้งานตารางใหญ่ ก็ค่อนข้างง่าย ดูแล้วเข้าใจได้ทันที เป็นตารางที่มีความลึก 6 แถว และก็มีคอลัมน์ยาวๆไปข้างๆ ยาวมากๆ เมื่อบันทึกผลบาคาร่า FIFA55 BNK จะใช้สีแทนผลที่ออกฝั่งเจ้ามือเป็นสีแดงกลวง สีที่ออกฝั่งผู้เล่นเป็นสีน้ำเงินกลวง

ตารางนี้เป็นตารางสูตรบาคาร่าที่ถูกใช้งานเยอะที่สุด เป็นตารางหลักเลยก็ว่าได้ ซึ่งตารางแบบอื่นๆจะถูกอ้างอิงหรือพัฒนามาจากตารางนี้
สำหรับตารางใหญ่ ผลเสมอจะไม่ถูกแสดง

เป็นวงกลมแยกกัน อาจจะใช้เป็นตัวเลข สีเขียวอยู่ด้านใน ถ้าเสมอหนึ่งครั้ง ก็อาจจะใส่เลข 1 หรือเสมอสองครั้งก็อาจจะใส่เลข 2 ในวงกลมกลวงสีอันสุดท้าย

ความรู้ เกี่ยวกับตารางบาคาร่า FIFA55 BNK
ความรู้ เกี่ยวกับตารางบาคาร่า FIFA55 BNK

เมื่อเริ่มขอน ผลที่ออกจะบันทึกจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา (เริ่มจากมุมบนซ้าย) บันทึกสีน้ำเงิน หรือแดง ถ้าผลตาที่สองออกเป็นสีเดียวกัน FIFA55 BNK ก็จะถูกบันทึกต่อลงมาด้านล่าง หากขึ้นสีใหม่ก็จะเปลี่ยนคอลัมน์ใหม่ สลับคอลัมน์ไปเรื่อยๆแดงกับน้ำเงิน

ผ ล อ อ ก ไ พ่ คู่   จ ะ แ ส ด ง เ ป็ น จุ ด ที่ อ ยู่ ต ร ง ข อ บ   ถ้ า ไ พ่ คู่ ผู้ เ ล่ น   จ ะ เ ป็ น จุ ด สี น้ำ เ งิ น บ น ข อ บ ว ง ก ล ม

ข ว า ง ล่ า ง แ ต่ ถ้ า เ ป็ น ไ พ่ คู่ เ จ้ า มื อ จ ะ แ ส ด ง ที่ ว ง ก ล ม ข อ บ บ น ซ้ า ย   เ มื่ อ ศึ ก ษ า จ า ก บ ท ค ว า ม นี้ แ ล้ ว ใ ห้ ดู ต า ร า ง ค ว บ คู่ ไ ป ด้ ว ย อ า จ จ ะ ทำ ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย ขึ้ น ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > >